Startsida
Karta
Kontakta Oss
Medlemssida
Foton över ängarna
Kalender
Information
Elstolpen
Protokoll
Stadgar
Ordningsregler
Länkar
Möte
Köp / Sälj
Gamla kort
Protokoll

 
 

Protokoll

Årsmöte ÅVA COF 2019-03-24

Romansvägen 40 SKOGÅS


§ 1                 Fråga om mötets behöriga utlysande

                     

                      - På frågan om mötets behörighet var svaret Ja.

 

§ 2                 Fastställande av dagordning                   

                     

                      - Dagordningen fastställdes och godkändes av stämman.

 

§ 3                 Val av ordförande för mötet

                     

                      - Till ordförande för mötet valdes Staffan Myrbäck.

 

 

§ 4                 Val av sekreterare för mötet

                     

                      - Till sekreterare valdes Anne-Charlotte Steen.

 

 

§ 5                 Val av rösträknare och protokolljusterare att jämte mötesordförande justera protokollet

                     

                      - Till justerare att jämte mötets ordförande valdes Uffe Viman och Ginger Wallin.

 

 

§ 6                 Verksamhetsberättelse

                     

                     Verksamhetsberättelsen uppläses av ordförande Göran Karlsson.

 

 

§ 7                 Ekonomisk redogörelse

                     

                      Ekonomiska berättelsen uppläses av kassör Ann-Charlotte Steen.

                      Inga frågor inkom angående denna.

 

 

§ 8                 Revisionsberättelse

                     

                     Annika Fjällborg  läser upp revisionsberättelsen och meddelar att revisorerna har inga anmärkningar å denna..               

 

§ 10               Beslut om förfarande med anledning av föregående års resultat.

 

                     Då vi hade ett kraftigt underskott så blev det inget överskott att diskutera förfarande om.

 

§ 11               Fastställande av budget, avgifter och arvoden för nästa verksamhetsår

                     

                      Vid frågan om föreslagen budget, avgifter och arvoden för nästa verksamhetsår är

                      svaret Ja. .

 

  

 

§ 12               Val av styrelse enligt § 12

 

                      Stämman beslutade att godta och besluta om valberedningen förslag enligt följande:

                     

Ordförande

Göran Karlsson                

1 år omval

Kassör

Ann-Charlotte Steen         

2 år omval

 

Stefan Eriksson                  

2 år nyval

 

Putte Lönberg                    

1 år kvar

 

Peter Unsbo                       

2 år nyval

 

Ulf Wiman

1 år kvar

Suppleant

Åke Mattsson

2 år omval

Suppleant

Olle Sundholm

2 år omval

 

 

§ 13               Val av revisorer enligt § 13

 

Internrevisor

Annika Fjällborg                

2 år omval

Internrevisor

Jeanette Blomster-Lönberg

1 år kvar

Suppleant

Jan Eurenius                    

1 år omval

 

 

 

§ 14               Val av valberedning

 

                      -Stämman beslutade att till valberedning godta och besluta följande:

                      Staffan Myrbäck                         1 år omval

                      VAKANT                                     1 år

 

 

 

§15                  Inga  motioner

 

 

§ 16               Behandling av förslag från styrelsen.

 

                       Kalendariet:

 

1 April

Sopcontainern ställs ut.

 

 

25 Maj

Städdag, gemensam städning av bad och stugan kl.11.

Alla ängar måste ställa upp. Medlemsmöte fotbollsplan kl. 14.00.

 

 

1 Juni

Båtarna skall vara sjösatta. Kontrollavgift 1000kr för dom som står kvar.

Uppställning av båt bredvid  husvagnen max 7 dgr, därefter 75kr/dygn.

 

 

2 Juni

Städning av båtplatsen.

 

 

21Juni

Midsommar

 

 

Juli

Fria aktiviteter

 

 

Augusti

Kräftskiva

 

 

21 September

Städdag och medlemsmöte kl. 14.00 på Fotbollsplan.

 

 

Oktober

Vid passande datum tas sopcontainern bort och vattnet stängs av.

 

 

  

 

§17        Övriga ärenden

 

               Kombolåset sätts upp inför sommaren.

 

               Önskemål om iordningställande av vägen på sista infarten, vid tredje bommen.

             

               Höjning av elavgiften på grund av dyrare el.

 

               Avbokning av plats skall ske före den 1 April och platsen skall vara städad till den 1 Maj. För uppställd extra husvagn debiteras 75 kr/dygn.

 

 

 

 

§ 18         Mötet avslutas