Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Årsmöte för ÅVA COF.

Datum:

2021-03-20, Kl. 13:00

 

Plats:

Hästskon ÅVA

 

Dagordning:

§ 1                 Fråga om mötets behöriga utlysande

Har skett.

§ 2                 Fastställande av dagordning

Dagordning oförändrad.

§ 3                 Val av ordförande för mötet

Staffan Myrbäck

§ 4                 Val av sekreterare för mötet

Anne-Charlotte Steen

§ 5                 Val av två rösträknare, tillika protokolljusterare att jämte

                        mötesordförande justera protokollet

Ginger Wallin ,Jeanette Lönberg

§ 6                 Verksamhetsberättelse

Göran delger 

 

§ 7                 Ekonomisk redogörelse

Anne-Charlotte redovisar

 

§ 8                 Revisionsberättelse

Delges av Jeanette

§ 9                 Fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen

Ansvarsfrihet beviljas för styrelsen år 2019 och 2020

§ 10               Beslut om förfarande med anledning av föregående års resultat

Läggs i kassan

§ 11               Fastställande av budget, avgifter och arvoden för nästa verksamhetsår 

Budgetförslag och medlemsavgift enligt styrelsens förslag

§ 12               Val av styrelse enligt § 12

Ordförande: AnnMarie Storkson nyval 2 år

Kassör: Anne-Charlotte Steen nyval 2 år

Ledarmöter : Anna Nylander nyval 1 år,

Lena Lundell nyval 1 år,

 Putte Lönberg nyval 1 år,

 Mikael Bengs nyval 1 år

Suppleanter: Elin Höök nyval 2 år,

Jan Eurenius nyval 1 år

 

§ 13               Val av revisorer enligt § 13

Jeanette Lönberg nyval 2 år

Annika Fjällborg nyval 1 år

Val av revisorsuppleant: bordläggs till medlemsmötet

§ 14               Val av valberedning enligt § 14 

Bordläggs till medlemsmötet

§ 15               Behandling av inkomna motioner

Inga motioner

§ 16               Behandling av förslag från styrelsen

Inga förslag från styrelsen

§ 17               Övriga ärenden

Grus önskas av alla ängar för parkeringsplatser och visst vägunderhåll.

Nya markägaren har inte utsett någon representant till oss ännu. Kontakt skall tills vidare hållas med Tyresta Stiftelsen.

Behövs en kontroll om hjärtstartaren fungerar.

Hästskon önskar en strålkastare uppmonterad till i höst så att man förhoppningsvis kan minska inbrottsrisken.  Styrelsen ser till att ordna detta.

Vid pennan

Anne-Charlotte Steen

 

 

Minnesanteckningar

Medlemsmöte 22 Maj 2021

1. Tisdag 25/5 kommer vägen att hyvlas och grusas. Vägen hålls stängd mellan kl 7-16.

 

2. Elkabeln från elstolpe till husvagn ska vara en grövre kabel på 2,5 och ej 1,5.

 Detta står på kabeln. De som har kabel på 1.5 måste byta ut den till en kabel på 2,5

 

3. Röstning avseende nya bommar är genomförd med resultatet 31 röster för

och 16 emot. Det blir alltså nya bommar. Dock ska de gamla bommarna

vara kvar så det är dubbla bommar. Bommarna ska stå öppna under

sommaren och stängas/låsas under vintern.

Uppkomna frågor vid mötet som bereds och besvaras av styrelsen:

• Driftsäkerhet av nya bommarna. Vad händer om de inte fungerar?

• Blir det något serviceavtal?

• Varifrån tas strömmen till bommarna?

• Hur är det tänkt att fungera med telefonnummer för öppning av bommarna?

• Vad säger naturvårdsverket om att sätta upp nya bommar?

 

4. Föreningens toaletter är gemensamma för alla i föreningen och ska vara

upplåsta enligt tidigare beslut. Särskilt med avseende på slamtömning som

kommer att ske på Åva någongång mellan v.14-23.

Hästskoängens/Mellanängens toaletter ligger precis vid vägen och får

problem med förbipasserande obehöriga som nyttjar toaletterna och har då

valt att hålla dessa låsta och särskilt nu under rådande pandemi. Minst en

toalett ska hållas olåst och då förslagsvis på baksidan.

 

5. 7-dagarsregeln gäller för alla vid tex tillfällig uppställning av båt. Därefter

skall en avgift betalas om 75 kr/dygn.

 

6. Behov av dränering lyftes upp vid mötet och ängsombuden fick i uppgift att

”blötinventera” på respektive äng och återkomma till styrelsen med behov.

 

 

Minnesanteckningar

Medlemsmöte 29 September 2021

 

  1. Allmän information avseende styrelsens arbete sedan i våras både i med och motgång. Beslut fattas gemensamt i styrelsen, ibland efter lång beredning vid oenighet, men när beslutet är fattat står hela styrelsen bakom beslutet. Om irritation uppstår bland er medlemmar över styrelsens beslut är ni välkomna att höra av er så får ni en inbjudan till styrelsemötet för att diskutera frågan så att det hamnar på rätt bord direkt.

 

  1. Föreningens medlemmar enades om att fortsatt välja Marika Westin och Eva Sällström i valberedningen.

 

  1. Information om att Telia har påbörjat nedmontering av gamla stolpar och kablage, men kunde inte svara exakt när de kommer till oss.

 

  1. Det pågår en mjukvaruuppdatering av de nya bommarna och först därefter köps de in. Grävning/Schaktning/El står Janne, Jonte och hans kontakt Tony för. Bommarna kommer att fungera med vanlig mobil, dvs ingen smartphone krävs. Mellanängen har behov av att haka av bommen för att inte skymma parkeringsplatser då de gamla bommarna ska vara kvar och öppna sommartid.

 

  1. Det har inkommit ett önskemål om fest/kryssning. Styrelsen tyckte det var ett bra förslag men föreslog istället en sommarfest ute på Åva. Styrelsen kommer att jobba vidare i frågan och återkommer med ny information.

 

 

Uppkomna frågor vid mötet:

 

  1. Det uppkom en förfrågan om att hålla våran hemsida levande och det ligger i linje med styrelsens arbete och kommer att beredas vidare inom styrelsen

 

 

 

Tack för visat intresse!

 

Styrelsen