Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

§ 1

Syfte           

 

 

 

Åva Cof är en ideell förening utan vinstintresse vars syfte är att  skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemmarnas rekreation och trivsel inom campingområdet.

 

 

§ 2

Medlemskap, ansökan och utträde

 

 

2.1

Medlemskap krävs av den som skall hyra fast husvagnsplats inom

campingområdet. Campingområdet, som arrenderas, omfattas av:

Hästskoängen, Mellanängen, Tredje ängen samt Fotbollsplan belägna inom

fastigheterna Båthuset 1:2 samt Vissvass 1:4 i Tyresö kommun.

 

 

2.2

Medlemskap kan erhållas eftergodkänd ansökan hos bokningsansvarig,
betald medlemsavgift, erlagd inträdesavgift för el-anslutning samt

utkvitterande av föreningens stadgar och ordningsföreskrifter.

 

 

2.3

Medlemskap kan erhållas av alla såvida inte föreningens syfte eller

särskilda skäl hindrar detta.

 

 

2.4

Medlem får ej sälja eller överlåta husvagnsplats till vare sig vänner, släkt eller

barn. När husvagnsplats lämnas ska den i första hand gå till den interna kön.

 

 

2.5

Matrikel skall föras över såväl medlemmarnas namn och adress som uppgifter

angående deras i föreningen uppställda husvagnar. Det är medlems

skyldighet att omgående meddela ev. ändringar av registrerade uppgifter till

styrelsen.

 

 

2.6

Medlem som vill utträda ur föreningen skall

skriftligen anmäla detta tillbokningsansvarig senast 1 mån innan

uppsägningsdatum samt återlämna utkvitterade nycklar.
Återlämnas inte nycklarna inom 3 mån tillfaller depositionsavgiften föreningen.

 

 

2.7

Medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift, eller inte betalat               

sina el-avgifter, inom föreskriven tid anses ha utträtt ur    

föreningen. Styrelsen kan, efter skriftlig begäran i speciella fall, medge

uppskov med betalning.

 

 

2.8

Medlem som genom klandervärt handlingssätt motverkar föreningens syfte

eller skadar dess anseende kan uteslutas ur föreningen. Medlem skall ges 

tillfälle att inkomma med yttrande till styrelsen innan beslut tas i frågan.

 

 

2.9

Vid erhållande av medlemskap erläggs fastställd depositionsavgift för      

nycklar till området och för el-anslutning. Depositionsavgiften återfås vid utträde ur föreningen förutsatt att platsen lämnas städad och medlemsavgiften för året är betald.
I annat fall tillfaller den föreningen.

 

 

§ 3

Medlemsavgifter

 

 

3.1

Medlemsavgiften  fastställs av årsmötet

 

 

3.2

Individuell el-förbrukning, per husvagnsplats, debiteras medlem 1-2 ggr per år och

specificeras för sig på separat räkning.

 

 

3.3

Medlemsavgiften är per kalenderår och ska vara betald senast 1 maj för att
medlemskapet skall vara gällande för innevarande år. En avgift per husvagnsplats.

 

 

 

§ 4

Husvagnar/husvagnsplats

 

 

4.1

Samtliga husvagnar inom campingområdet skall vara registrerade            

och försäkrade.

 

 

4.2

Gasoltest av varje husvagn skall göras årligen.

 

 

4.3

Brandsläckare,brand- samt gasolvarnare skall finnas i varje husvagn.

 

 

4.4

Avståndet mellan uppställda husvagnar ska vara större än 4 meter.

 

 

4.5

Tilldelad husvagnsplats får ej inhägnas med staket, häckar eller liknande.

Dispens kan i speciella fall medges efter ansökan hos styrelsen.

Vid avflyttning ska platsen lämnas i samma skick som vid inflyttningen.

4.6 

 Endast en husvagn per husvagnsplats är tillåten. Medlemmar som har mer
en husvagn parkerad skall betala av föreningen fastställd avgift för gästhusvagn.
Vid särskilda skäl, kan tillfällig uppställning beviljas avgiftsfritt under en period.
Detta skall ansökas skriftligt till styrelsen.


§ 5


Arbetsplikt

 

 

5.1

Arbetsplikt gäller för medlemmarna när det gäller att sköta sophantering,

gräsklippning, toalettstädning etc. etc. samt obligatoriskt vidstorstädning av

campingområdet på fastställda städdagar vår och höst.. 

Upprepade förhinder att delta i dessa arbeten, och av skäl som av styrelsen

bedöms som ogiltiga, leder till att fastställd avgift debiteras.   

 

 

§ 6

Ordningsregler 

 

 

6.1

En generell och mycket viktig regel är att vi alla visar varandra

hänsyn och respekt samt samverkar med övriga medlemmar.

 

 

6.2

Undvik onödig bilkörning inom området och kör inte fortare än 15 km/h om

du ändå måste.

 

 

6.3

Medlem som uppträder störande och olämpligt inom campingområdet kan  

avvisas och uteslutas ur föreningen. Erlagda avgifter återbetalas ej.  

 

 

6.4

Husvagnsplats som inte utnyttjas, vansköts eller används som ren           

uppställningsplats fråntas sitt medlemskap. 

 

 

6.5

Gällande platsregler för platsen skall följas, medlem som inte följer gällande regler fråntas sitt medlemskap

§ 7

Beslutande organ

 

 

 

Föreningens beslutande organ är

 

 

7.1

Årsmöte

 

 

7.2

Extra årsmöte  

 

 

7.3

Styrelsen

 

 

§ 8

Verksamhetsår

 

 

8.1

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår är kalenderår.  

 

 

§ 9

Årsmöte

 

 

9.1

Årsmöte ska hållas senast den 31 mars varje år.   

 

 

9.2

Kallelse, dagordning, ekonomisk redovisningsamt övriga handlingar som

styrelsen bedömer vara av betydelse skall vara utsända till medlemmarna

senast en månad före mötet.  

 

 

9.3

En medlem per husvagnsplats äger rösträtt vid årsmöte. Totalt 60               

röstberättigade.  

 

 

9.4

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:    

 

 

 

a)  fråga om mötets behöriga utlysande

 

b)  fastställande av dagordning

 

c)  val av ordförande för mötet

 

d)  val av sekreterare för mötet

 

e)  val av två rösträknare, tillika protokolljusterare att jämte

     mötesordförande justera protokollet

 

f)  verksamhetsberättelse

 

g)  ekonomisk redogörelse

 

h)  revisionsberättelse

 

i)  fråga om ansvarsfrihet för föreningsstyrelsen

 

j)  beslut om förfarande med anledning av föregående års resultat

 

k) fastställande av budget, avgifter och arvoden för nästa verksamhetsår 

 

l)   val av styrelse enligt § 12

 

m) val av revisorer enligt § 13

 

n) val av valberedning enligt § 14 

 

o) övriga val (arbets- projektgrupper etc.)

 

p) behandling av inkomna motioner

 

r) behandling av förslag från styrelsen

 

s) övriga ärenden

 

 

9.5

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 20 dagar före

mötet

 

 

9.6

Alla ärenden avgörs med enkel mötesmajoritet där kvalificerad majoritet ej

särskilt föreskrivs i dessa stadgar.

 

 

9.7

Avgörande sker genom öppen omröstning utom i de fall när röstberättigad

kräver sluten omröstning.

 

 

9.8

Vid fall av lika röstetal äger mötesordföranden utslagsröst.

 

 

9.9

Föreningsstyrelsen har inte rösträtt vid årsmötets behandling av ärenden                      

under punkterna f, g, h och i.

 

 

§ 10

Extra årsmöte

 

 

10.1

Extra årsmöte hålles när styrelsen finner så påkallat  

 

 

10.2

Om föreningens revisorer eller minst en tredjedel av samtliga röstberättigade

medlemmar begär extra årsmöte för behandling av visst ärende ska styrelsen

inom två veckor efter sådan begäran kalla till extra årsmöte.

 

 

10.3

Vid extra årsmöte får endast förekomma de ärende som föranlett det extra

årsmötet.

 

 

10.4

En medlem per husvagnsplats äger rösträtt vid extra årsmöte.

Totalt 60 röstberättigade.  

 

 

10.5

Vid extra årsmöte tillsätts mötesfunktionärer av föreningens styrelse.  

 

 

§ 11

Miljö

 

 

11.1

Vårt campingområde är beläget inom Tyresta Naturreservat varför vi har att

efterleva Länsstyrelsens föreskrifter för Naturreservatet.

 

 

§ 12

Styrelse

 

 

12.1

Föreningen företräds av sin styrelse som på medlemmarnas uppdrag har att

tillvarata dess intressen samt ansvara för den löpande verksamheten.    

 

 

12.2

Styrelsen består av sex ordinarie ledamöter, ordförande, vice ordförande,

sekreterare, kassör, materialförvaltare och en övrig ledamot

samt två suppleanter.

  

12.3

Ordförande, kassör, en ledamot samt en suppleant väljes vid udda årtal.

Tre ledamöter samt en suppleant väljs vid jämna årtal. Ordförande, samt kassör utses av årsmötet, övriga roller konstituerar styrelsen vid konstituerande möte.

 

 

12.4

Styrelsemedlemmarna skall utses bland föreningens medlemmar. Det är av

stor vikt att samtliga fyra ängar är representerade i styrelsen.

 

 

12.5

Avgående styrelseledamot kan omväljas om ansvarsfrihet beviljats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.6

Det åligger styrelsen utöver vad som sägs i dessa stadgar

- att representera och tillvarata föreningens intressen

- att upprätta berättelser om föreningens verksamhet och förvaltning

  att utarbeta budgetförslag inför årsmötet

- att i förekommande fall ange uppdrag för kommittéer och arbetsgrupper

- att utfärda ordningsföreskrifter gällande föreningens ansvarsområde

- att upprätta och uppdatera föreningens inventarielista 

 

 

12.7

För av styrelsen fattade beslut är de ansvariga som deltagit i beslut

och inte reserverat sig. Reservation skall vara antecknad i mötesprotokoll

för att vara gällande.

 

 

12.8

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ordinarie ledamöter är

närvarande. Om styrelsen är oense och rösterna för och emot beslutet

är lika gäller den mening som biträds av ordföranden

 

 

12.9

Till styrelsemöte kallas ordinarie ledamöter. Även suppleanter och ordförande
av årsmöte tillsatta kommittéer kallas till mötet där de äger yttranderätt.     

Suppleant som inträder för ordinarie ledamot, med förhinder att närvara,

äger rösträtt vid mötet. 

 

 

§ 13

Revision

 

 

13.1

Föreningens verksamhet granskas av två revisorer vilka av årsmötet väljs för

en tid av två år och som avgår/väljs växelvis vartannat år.

 

 

13.2

En revisorssuppleant vilken av årsmötet väljs på en tid om ett år.                

 

 

13.3

Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper.

Räkenskaperna skall minst en gång per år granskas av revisorerna vilka till

årsmötet skall avge skriftlig revisionsberättelse samt till- eller avstyrka ansvarsfrihet.

 

 

13.4

Kassören skall inför årsmötet överlämna för revision erforderliga handlingar

senast den 1 februari.   

 

 

13.5

Revisorerna skall till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast två

veckor före årsmötet.

 

 

13.6

Förekommer fel i räkenskaperna eller förvaltningen och detta förtigs av

revisorerna omfattas de av samma ansvar som styrelsen.    

 

 

§ 14

Valberedning

 

 

14.1

Valberedningen består av två ordinarie ledamöter samt en suppleant.

Dessa väljs av årsmötet för en tid om ett år. En av ledamöterna väljs av årsmötet att vara valberedningens sammankallande.

 

 

14.2

Ledamot av styrelsen eller revisorerna kan inte ingå i valberedningen.

 

 

14.3

Valberedningen skall till styrelsen överlämna förslag till kandidatlista senast

två veckor före årsmötet.

 

 

 

 

 

§ 15

Kommitteér/arbetsgrupper

 

 

15.1

Inrättande av stående kommittéer beslutas av årsmöte som även med ett års

mandattid tillsätter ordförande i sådan kommitté.

 

 

15.2

Ledamöter i sådan kommitté tillsätts av styrelsen.

 

 

15.3

Tillfälliga arbetsgrupper inrättas vid behov av styrelsen.

 

 

15.4

Som ledamot i kommitté eller arbetsgrupp kan även till medlem närstående

person utses.

 

 

§ 16

Firmateckning och attesträtt

 

 

16.1

Föreningen som firma tecknas av ordföranden och kassör i förening.

 

 

16.2

Styrelsen kan utöver vad som sägs i punkt 16.1 ge kassören behörighet att

ensam utkvittera medel från föreningens bank- och plusgirokonton samt till

föreningen ankommande värdehandlingar. Sådan behörighet kan vad gäller

värdehandlingar, av styrelsen, också ges till annan ledamot än kassören.

 

 

16.3

Styrelsen äger besluta om regler för attesträtt.

 

 

§ 17

Stadgeändringar

 

 

17.1

Beslut om ändringar av dessa stadgar skall fattas av ordinarie årsmöte.

2/3 majoritet av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar erfordras

för beslutets giltighet.

 

 

§ 18

Föreningens upplösning

 

 

18.1

Beslut om föreningens upplösning skall för att vara giltigt fattas av 3/4

majoritet av vid mötet närvarande röstberättigade medlemmar vid två på

varandra följande årsmöten varav båda kan vara extra årsmöten.

 

 

18.2

Vid föreningens sista ordinarie eller extra årsmöte skall styrelsen av

föreningens medlemmar erhålla direktiv angående hur man skall förfara med

föreningens tillgångar.