Stadgar

2017.03.12
                                                                 Stadgar för Åva Cof
                      Camping & orienteringsförening
 
                                              Dessa ändrade/nya stadgar för ÅVA COF ersätter till alla delar tidigare stadgar 
                                              upprättade 1987 med tillhörande tillägg daterade 2000, 2007,2014 och 2017.
 
 
 
 

§ 1

Syfte           

 

 

 

Åva Cof är en ideell förening utan vinstintresse vars syfte är att  skapa bästa möjliga förutsättningar för medlemmarnas rekreation och

trivsel inom campingområdet.

 

 

§ 2

Medlemskap, ansökan och utträde

 

 

2.1

Medlemskap krävs av den som skall hyra fast husvagnsplats inom

campingområdet. Campingområdet, som arrenderas, omfattas av:

Hästskoängen, Mellanängen, Tredje ängen samt Fotbollsplan belägna inom

fastigheterna Båthuset 1:2 samt Vissvass 1:4 i Tyresö kommun.

 

 

2.2

Medlemskap kan erhållas eftergodkänd ansökan hos bokningsansvarig,
betald medlemsavgift, erlagd inträdesavgift för el-anslutning samt

utkvitterande av föreningens stadgar och ordningsföreskrifter.

 

 

2.3

Medlemskap kan erhållas av alla såvida inte föreningens syfte eller

särskilda skäl hindrar detta.

 

 

2.4

Medlem får ej sälja eller överlåta husvagnsplats till vare sig vänner, släkt eller

barn. När husvagnsplats lämnas ska den i första hand gå till den interna kön.

 

 

2.5

Matrikel skall föras över såväl medlemmarnas namn och adress som uppgifter

angående deras i föreningen uppställda husvagnar. Det är medlems

skyldighet att omgående meddela ev. ändringar av registrerade uppgifter till

styrelsen.

 

 

2.6

Medlem som vill utträda ur föreningen skall

skriftligen anmäla detta tillbokningsansvarig senast 1 mån innan

uppsägningsdatum samt återlämna utkvitterade nycklar.
Återlämnas inte nycklarna inom 3 mån tillfaller depositionsavgiften föreningen.

 

 

2.7

Medlem som inte erlagt fastställd medlemsavgift, eller inte betalat               

sina el-avgifter, inom föreskriven tid anses ha utträtt ur    

föreningen. Styrelsen kan, efter skriftlig begäran i speciella fall, medge

uppskov med betalning.

 

 

2.8

Medlem som genom klandervärt handlingssätt motverkar föreningens syfte

eller skadar dess anseende kan uteslutas ur föreningen. Medlem skall ges 

tillfälle att inkomma med yttrande till styrelsen innan beslut tas i frågan.

 

 

2.9

Vid erhållande av medlemskap erläggs fastställd depositionsavgift för      

nycklar till området och för el-anslutning. Depositionsavgiften återfås vid utträde ur föreningen förutsatt att platsen lämnas städad och medlemsavgiften för året är betald.
I annat fall tillfaller den föreningen.

 

 

§ 3

Medlemsavgifter

 

 

3.1

Medlemsavgiften  fastställs av årsmötet

 

 

3.2

Individuell el-förbrukning, per husvagnsplats, debiteras medlem 1-2 ggr per år och

specificeras för sig på separat räkning.

 

 

3.3

Medlemsavgiften är per kalenderår och ska vara betald senast 1 maj för att
medlemskapet skall vara gällande för
innevarande år. En avgift per husvagnsplats.

 

 

 

§ 4

Husvagnar/husvagnsplats

 

 

4.1

Samtliga husvagnar inom campingområdet skall vara registrerade            

och försäkrade.